ikona

REGULAMIN POBYTU W SIEDLISKU WNUKOWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich zameldowanych na pobyt Gości oraz osoby przebywające czasowo na terenie obiektu.

 

ZAMELDOWANIE I DOBA HOTELOWA

1.  Pokoje i Domy w Siedlisku Wnukowo wynajmowane są na doby hotelowe.

2.  Doba hotelowa trwa od godz.15:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.

3.  Zameldowanie odbywa się od godz.15:00 do 20:00. Po godzinie 20:00, w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem Obiektu, odbiór kluczy jest możliwy bezpośrednio ze skrytek umiejscowionych przy drzwiach do pokoi znajdujących się w pensjonacie oraz do domów. Informacje o ewentualnej możliwości wcześniejszego udostępnienia pokoju oraz o późniejszym odbiorze kluczy można uzyskać w dniu przyjazdu od opiekuna Obiektu.

4.  Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na okres dłuższy niż zarezerwowany, pod warunkiem, że Gość zgłosi taką chęć opiekunowi Obiektu do godz. 20.00 poprzedzającego dnia, w którym upływa termin pobytu oraz jeśli obiekt dysponuje wolnymi i niezarezerwowanymi miejscami noclegowymi.

5.  Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę, z wyłączeniem przypadków, w których uzyskał zgodę opiekuna Obiektu.


OPIEKUN OBIEKTU

Opiekun Obiektu jest dostępny w godzinach 08:00-20:00 lub pod numerem telefonu +48 600 040 404 oraz adresem email: rezerwacje@wnukowo.pl

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1.  Goście zobowiązani są do bezwzględnego  przestrzegania zasad higieny i przepisów sanitarnych określonych w instrukcjach znajdujących się na terenie Siedliska, a także do sprzątania po sobie i do utrzymywania porządku w części wspólnej Obiektu – w szczególności zabieranie naczyń, opakowań oraz butelek.

2.  Pokoje i domy podczas pobytu nie są sprzątane przez pracownika Obiektu. Dodatkowa wymiana pościeli i ręczników oraz sprzątanie możliwe są tylko na życzenie Gościa za dodatkową opłatą. W przypadku wymiany pościeli, ręczników oraz sprzątania opłata dodatkowa wynosi 150 PLN, a w przypadku samej wymiany pościeli i ręczników 100 PLN, po wcześniejszym zgłoszeniu opiekunowi Obiektu w dniu zameldowania.

3.  Teren otaczający obiekt  oraz części wspólne obiektu takie jak taras, parking, ciągi komunikacyjne są monitorowane. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na terenie obiektu.

 

4.  Na terenie Siedliska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dotyczy to również tarasów oraz balkonów przynależnych do pokoi. Niezastosowanie się do tego zakazu uprawnia Opiekuna Obiektu  do zwrócenia uwagi, z prośbą o natychmiastowe zaprzestanie naruszania regulaminu. W przypadku braku reakcji Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 PLN za każde naruszenie zakazu palenia, a w  przypadku dalszego uporczywego naruszania zakazu, wynajmującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym z winy najemcy bez prawa zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

5.  Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie Siedliska pod stałą opieką osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich.

6.  Korzystanie z atrakcji w postaci basenu zewnętrznego, rowerów wodnych lub wchodzenie do jeziora może odbywać się jedynie pod kontrolą opiekunów lub osób pełnoletnich.

7.  W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 7.00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócać spokoju innych Gości. Niezastosowanie się do tego punktu uprawnia wynajmującego do wypowiedzenia umowy najmu z winy najemcy, ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

8.  W pokojach i domach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych ponadstandardową energią elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, grzejniki).

9.  Zabronione jest zaklejanie okien i otworów wentylacyjnych na terenie Obiektu.

10.  W pokojach w pensjonacie i domach na wzgórzu zabrania się wszelkich innych czynności mogących uszkodzić/zniszczyć wyposażenie Obiektu, zakłócić wypoczynek lub narazić życie i zdrowie Gości i pracowników.

11.  Obiekt dysponuje ograniczoną ilością dostawek i łóżeczek turystycznych dla dzieci oraz bezpłatnych krzesełek do karmienia. Nie gwarantuje się ich dostępności bez uprzedniej rezerwacji. Łóżeczka turystyczne dla dzieci są w pełni wyposażone.

12.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za braki, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Siedlisko Wnukowo, w tym znajdujących się na terenie części wspólnej, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Osoby korzystające z wyposażenia dodatkowego obiektu odpowiadają materialnie za wypożyczony sprzęt, aż do momentu jego zdania u Opiekuna obiektu.

13.  Dokładamy wszelkich starań, by nasz obiekt był miejscem całkowicie bezpiecznym. Zachęcamy jednak, aby przedmioty o wysokiej wartości odpowiednio zabezpieczyć. Siedlisko nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach i domach.

14.  Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju lub domu Gość proszony jest o zamknięcie okien oraz drzwi pokoju, domu lub tarasu, a także wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym np. klimatyzatora. Opiekun Obiektu posiada klucz zapasowy i upoważniony jest do wstępu do udostępnionego pokoju lub domu w celu wykonania powyższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy etc.

15.  Na terenie Obiektu znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe.

16.  Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Gość może zaparkować samochód od godz. 15.00 w dniu przyjazdu. Biorąc pod uwagę logistykę miejsc parkingowych opiekun Obiektu może wskazać dedykowane ze względu na wielkość samochodu miejsce i poprosić o zmianę miejsca do zaparkowania.

17.  Przedmioty pozostawione przez Gościa w dniu wyjazdu na terenie Siedliska (nie będące artykułami spożywczymi) będą przechowywane przez okres 30 dni, a po jego upływie, w przypadku niezgłoszenia się po nie przez właściciela, zostaną potraktowane jako rzeczy porzucone, bez obowiązku ich dalszego przechowywania.

18.  Siedlisko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu, wyrządził szkodę w mieniu obiektu, zakłócił spokojny pobyt Gości lub wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Obiektu lub osobom przebywającym na terenie obiektu.

19.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Siedlisko może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty kar umownych oraz innych świadczeń za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.

20.  Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu, kar umownych oraz innych świadczeń powinny być kierowane do opiekuna Obiektu bez zbędnej zwłoki w terminie do 7 dni. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za rezerwowany pobyt.

21.  Akceptujemy pobyt zwierząt (psów) na terenie Siedliska pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji. Za pobyt zwierząt (psów) pobieramy opłatę w wysokości 150 PLN za cały pobyt z góry, płatne w dniu przyjazdu. Właścicieli czworonogów prosimy o pilnowanie swoich pupili, aby nie przeszkadzały i nie zagrażały innym Gościom. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi Właściciel.

22.  Goście mogą korzystać bezpłatnie z dostępu do Wi-Fi działającego na terenie całego Obiektu.

23.  W przypadku chęci otrzymania faktury Vat za pobyt lub usługi należy o tym fakcie powiadomić Siedlisko, przed dokonaniem płatności.


PRZEPISY DOTYCZĄCE REZERWACJI, MELDUNKU I ANULOWANIA REZERWACJI

1.  Rezerwacji pobytu mogą̨ dokonać jedynie osoby pełnoletnie.

2.  Podczas składania rezerwacji poprzez elektroniczny system rezerwacji dostępny na stronie www.wnukowo.pl należy:
      – wybrać termin rezerwacji
      – podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji oraz liczbę Gości jaka będzie przebywać w pokoju.
      – wybrać formę̨ płatności przedpłaty i dokonać jej natychmiastowej wpłaty.

3.  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku stanowiącego 30% wartości rezerwacji przelewem bankowym lub kartą kredytową. Płatności należy dokonać w ciągu 2 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

4.  W momencie, gdy rezerwacja zostanie zarejestrowana w naszym systemie, poprzez e-mail udostępnione zostanie potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wyymaganej zaliczki

5.  Jeżeli rezerwacja zostanie opłacona za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 na podany adres e-mail zostanie wygenerowane potwierdzenie w formie elektronicznego nr rezerwacji. Otrzymane potwierdzenie należy wtedy wydrukować (lub zapamiętać, zapisać nr rezerwacji) i zabrać ze sobą̨ w podróż̇. W przypadku opłacenia rezerwacji tradycyjnym przelewem bankowym należy niezwłocznie przesłać potwierdzenie wpłaty na adres mailowy : rezerwacje@wnukowo.pl

6.  Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż̇ wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za pobyt.

7.  Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy właściciela obiektu, nie są̨ podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

8.  W celu anulowania lub zmian w dokonywanej rezerwacji należy skontaktować się̨ z pracownikiem Obiektu poprzez wiadomość e-mail pod adresem rezerwacje@wnukowo.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 600 040 404

9.  Rezerwacja zostanie anulowana automatycznie w przypadku nie dokonania natychmiastowej przedpłaty w terminie 2 godzin od złożenia rezerwacji.

10. Rozpoczęcie pobytu w Siedlisku Wnukowo jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa.

11.  Kara za opóźnione wymeldowanie

11.1. W celu zapewnienia płynności procesu wymeldowania oraz przygotowania pokoi dla kolejnych Gości, za każde opóźnienie w wymeldowaniu, tj. pozostanie w pokoju po godzinie 11:00, naliczana będzie kara w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę przedłużonego bezpodstawnie pobytu.

11.2. Kara za opóźnione wymeldowanie będzie automatycznie doliczana do rachunku Gościa i będzie wymagana do uregulowania przed opuszczeniem Siedliska.

11.3. Goście są odpowiedzialni za ścisłe przestrzeganie ustalonej godziny wymeldowania i zrozumienie konsekwencji związanych z ewentualnym opóźnieniem. Zapewnienie komfortu dla naszych Gości oraz personelu jest naszym priorytetem.

11.4. Kara za opóźnione wymeldowanie ma na celu utrzymanie płynności obsługi Gości oraz zapewnienie możliwości skorzystania z pokoi przez kolejnych rezerwujących.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie ustalonej godziny wymeldowania i zrozumienie konsekwencji związanych z opóźnieniem, aby zapewnić komfort zarówno dla naszych Gości, jak i personelu.

12.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych dane wprowadzane podczas procesu Rezerwacji będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądanie ich usunięcia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Prawem właściwym w przypadku sporów pomiędzy Siedliskiem Wnukowo, a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia, rozstrzygać będzie Sąd Cywilny, właściwy dla siedziby Właściciela.

2.  Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie regulują Przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.  Goście korzystający z usług Obiektu zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

4.  Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie www.wnukowo.pl oraz na życzenie Gościa może zostać przesłany za pośrednictwem e-mail w formacie .pdf